Haberler

Elektronik Tebligat Hakkında

Şirketlere Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.   06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5/1 maddesi uyarınca kanunla kurulanlar da dâhil özel hukuk tüzel kişilerine (şirketlere) yapılacak tebligatların, 1.1.2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır. Tebligat yapmaya yetkili herhangi bir makam ya da mercii tarafından yapılacak olan her türlü tebligat bu yolla yapılacak,

Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P) Sistemi’ne ilişkin yönetmelik

28.04.201425 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de, Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu (B.T.K.) tarafından hazırlanan “ Kayıtlı Elektronik Posta (K.E.P) Sistemi’ne ilişkin yönetmelik” ve bununla ilgili tebliğ yayınlanmıştır.01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Ticaret Kanunu hükümleri gereğince gerçek kişi tacirler ile ticaret şirketleri gönderecekleri ihbarlar, ihtarlar, itirazlar, fatura, teyit mektubu ve toplantı çağrıları gibi belgeler, noter aracılığı ile veya taahhütlü mektupla gönderileceği gibi elektronik ortamda kayıtlı elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

Maaş Haczi

Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK’nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır.
İİK’nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar.

Ücret Bordrolarının İmzalanması

Ücret bordrolarının imzalanması işçinin işverenini ibra ettiğini, banka dekontu ise ödemenin yapıldığını gösterir.
Fazla mesailerin ödendiğinin ispatı için Yargıtay, imzalı bordroda fazla mesai sütununda saat ve karşılığı ücretin yazılması ve bu ücretin bankadan ödenmiş olmasını şart koşmaktadır.