Maaş Haczi

Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK’nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır.

İİK’nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar.

Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur.

“Maaş” çalışanın geçimini sağlamakta olduğundan yasa koyucu bunun haczine ilişkin bazı kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre; maaşlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz.

İş Kanununda maaşın haczedilebilecek kısmının ¼’den fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu hüküm iş kanununa tabi olmayanlar açısından bir zorunluluk olmamasına başka bir anlatımla daha yüksek bir oranın haczinin mümkün olmasına rağmen uygulamada maaşın 1/4’ü üzerine haciz konulduğunu görmekteyiz.